رمان‌ها

کنیزوتعداد صفحه: 145
نشر: نیلوفر (1367)
اهل غرقتعداد صفحه: 312
نشر: قصه (28 اردیبهشت، 1384)‏
نازلیتعداد صفحه: 104
نشر: قصه (28 اردیبهشت، 1384)‏
سیریا، سیریاتعداد صفحه: 142
نشر: قصه، 1383
افسانه ها و باورهای
جنوب
تعداد صفحه:102
نشر: نجوا، 1369
کولی کنار آتش
تعداد صفحه: 280
نشر: نشر مرکز،1389

Comments are closed.